परिचय

संसारमा परमेश्वरको मण्डली

बाइबलको अगमवाणीअनुसार, सन् १९६४मा आन साङ होङज्यूले परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज  खडा गर्नुभएदेखि अहिले १७५ वटा देशहरूमा २,५०० भन्दा बढी मण्डलीहरू छन् । अनि लगभग २५लाख सन्तहरू पंजीकृत भएका छन् । ‘दिने प्रेम’ देखाइदिनुहुने माता परमेश्वरको शिक्षालार्इ पछ्याएर, संसारमा न्यानो रूपले परिवर्तन गराउँदैजाँदैछ ।

सुरू मण्डलीको शुद्ध सत्यतालाई विश्वास गर्ने परमेश्वरको मण्डली

परमेश्वरको मण्डलीले २,०००वर्ष अगाडि येशूज्यू आउनुभएर, स्वयमले शिक्षा दिनुभएको र उदाहरण देखाइदिनुभएको नयाँ करारको सत्यता र विश्वासलाई सिकिरहेको छ । येशूज्यूले शबाथ-दिन, निस्तार-चाड, तीन चरणका सात वटा चाडहरू, इत्यादि सिकाइदिनुभए तापनि समयको बहावसँगै परमेश्वरको आज्ञाहरू परिवर्तन भयो । हामी बाइबलमा आधारित भएको सुरू मण्डलीको नयाँ करारको शुद्ध सत्यता र विश्वासलाई पुनर्स्थापना गरिरहेका छौं ।

साँचो प्रेमलार्इ व्यवहारमा लागु गर्ने परमेश्वरको मण्डली

परमेश्वरको मण्डलीले पिता परमेश्वर(मत्ती ६:९) र माता परमेश्वर(गला ४:२६) माथि विश्वास गर्दछ । परमेश्वरको मण्डलीमा आएर २,०००बर्ष अगाडि येशू ख्रीष्टले खडा गर्नुभएको सुरू मण्डलीको शुद्ध सत्यता थाहा पाउनुहोस् ।

प्रका २२:१७ पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, “आउनुहोस् ।” जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, “आउनुहोस् ।” जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैँमा लिओस् ।

परमेश्वरको मण्डलीले विश्वभरि वातावरण सर-सफाई, रक्तदान अभियान, विपत्ति राहत, सामाजिक सहयोग इत्यादि जस्ता विभिन्न स्वयंसेवा गतिविधिहरूद्वारा परमेश्वरको प्रेमलार्इ व्यवहारमा लागु गरिरहेको छ ।

सेप्टेम्बर 27, 2017
Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com