प्रवचन

परमेश्वरको मण्डलीको प्रवचनमार्फत बाइबलको सत्यता रमाइलो र सजिलो गरी हेरौं ।