परमेश्वरले तोकिदिनुभएका चाडहरूचाहिँ परमेश्वरका सन्तानहरूलाई मात्र अनुमति दिइएको विशेषाधिकार हो । संसारमा अनगिन्ती मण्डलीहरू भए पनि परमेश्वर स्वयम्ले खडा गर्नुभएको र आफ्नो निवासको निम्ति चाहनुभएको केन्द्रीय दरबार, परमेश्वरको मण्डली मात्र हो; त्यहाँ परमेश्वरले मुक्ति र पाप–क्षमाको आशिष् दिनुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com