सारा ब्रह्माण्डमा सर्वोत्कृष्ट शक्ति लिनुभएका परमेश्वरले आफ्नो देह र रगतद्वारा बनाउनुभएको नयाँ करार निस्तार–चाडचाहिँ स्वर्गदूतहरूको संसार लगायत यस पृथ्वीको पनि सर्वोत्कृष्ट चाड हो । निस्तार–चाड पालन गरेर परमेश्वरभित्र रहनेहरूलाई परमेश्वरले “तँ मेरै होस् !” भन्नुहुादै पाप–क्षमाको आशिष् दिनुहुन्छ ।

1 thought on “परमेश्वरको निस्तार-चाड

  1. निस्तार–चाड पालन गरेरमा परमेश्वरले हामीलाई एती ठुलो आशिष् दिनुहुन्छ/ हाम्रो निम्ती यो भन्दा ठुलो उपलब्धी केही छ र /

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Copyright ©2019 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com