परमेश्वरले मृत्यु र पापको बन्धनमा बाँधिएका मानिसहरूलाई परमेश्वरतिर फर्काउन नयाँ करार निस्तार–चाड पुनर्स्थापना गरिदिनुभयो ।
निस्तार–चाडको दाखमद्यद्वारा ख्रीष्टको रगतमा सहभागी भयौं भने, परमेश्वरले हामीले गरेका सम्पूर्ण पाप र अधर्महरू क्षमा गरिदिनुभई स्वर्ग–राज्य तर्फको बाटो खोलिदिनुहुन्छ ।

1 thought on “परमेश्वरतिर फर्काउने सत्यता, निस्तार–चाड

  1. निस्तार–चाड पालन गरेरमा परमेश्वरले हामीलाई एती ठुलो आशिष् दिनुहुन्छ/ हाम्रो निम्ती यो भन्दा ठुलो उपलब्धी केही छ र /

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com