स्वर्गमा गरेको पापले गर्दा ‘मृत्यु’को फैसला सुनाइएका मानव(जातिले त्यो फैसला कार्यान्वयन हुनुअघि नै पाप(क्षमा र मुक्तिको प्रतिज्ञा गरिएको बप्तिस्मा तुरुन्तै लिनुपर्छ ।

नपुंसक र फिलिप, कर्नेलियस र पत्रुस, झ्यालखानका हाकिम र पावलको उदाहरणजस्तै पवित्र आत्माले कार्य गर्नुभएको ठाउँमा चाहिँ तुरुन्तै बप्तिस्मा दिइएको थियो ।

1 thought on “बप्तिस्माचाहिँ तुरुन्तै

  1. बाइबलमा अब्राहामको परिवारको इतिहास राखिदिनुभएको चाही हमीहरुपनी अन्तिम समयमा स्वर्गीय माताद्वारा मात्र स्वर्गीय उत्तराधिकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जानाकरी दिन हो /

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com