वास्तविक कुरा भएमा छाया बनेजस्तै आत्मिक संसारमा स्वर्गीय परिवार भएकोले छायाको यस भौतिक संसारमा पनि पारिवारिक व्यवस्था भएको हो । छायाको शारीरिक परिवारको सम्बन्ध रगतद्वारा गाँसिएजस्तै केवल नयाँ करार निस्तार–चाड ख्रीष्टको रगतद्वारा मात्र स्वर्गीय परिवारको सदस्य बन्न सकिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com