सम्पर्क

हामी यहाँहरू सत्यतामा आउनुहुनेछ भनी आशा गर्दछौं । परमेश्वरको मण्डलीले विभिन्न बाइबल गोष्ठी र सेवाका गतिविधिहरू आयोजना गरिरहेको छ । थप जानकारीको लागि कृपया तल फारम भर्नुहोस् । धन्यवाद ।

सेप्टेम्बर 27, 2017
Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com