सम्पर्क

हामी यहाँहरू सत्यतामा आउनुहुनेछ भनी आशा गर्दछौं । परमेश्वरको मण्डलीले विभिन्न बाइबल गोष्ठी र सेवाका गतिविधिहरू आयोजना गरिरहेको छ । थप जानकारीको लागि कृपया तल फारम भर्नुहोस् । धन्यवाद ।