गतिविधिहरू

स्वास्थ्य र सुधारको लागि मेउड केन्द्रका बासिन्दाहरूलाई हौसला दिँदै

मेउड केन्द्रका बासिन्दाहरूलाई हौसला दिँदै रिजउडमा अवस्थित परमेश्वरको मण्डलीका स्वयंसेवकहरूले गत आइतबार सन् २०१६ इष्ट कोष्ट स्वयंसेवा दिवसमा मेउड स्वास्थ्य…

Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com