गतिविधिहरू

वेस्ट भर्जीनिया बाढी पिडित रहात अभियान

जुन २३ तारिख केही घण्टामै, ध्रुवीय वर्षासँगै चट्याङले वेष्ट वर्जीनिया राज्यलाई जोरले हान्यो । ९ इञ्च भन्दा बढी जम्मा भएकोले…

गतिविधिहरू

परमेश्वरको मण्डलीका स्वयंसेवकहरूले CERT (सामुदायिक आपतकालीन राहत टोली) प्रशिक्षण प्राप्त गरे ।

१२०० जनाले आपतकालीन राहत टोली प्रशिक्षण प्राप्त गरे । पूरै सहरमा ८ फिट जतिको पानीद्वारा बाढी आउँदा यहाँहरू कसलाई फोन…

Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com