प्रवचन

बप्तिस्माचाहिँ तुरुन्तै

स्वर्गमा गरेको पापले गर्दा ‘मृत्यु’को फैसला सुनाइएका मानव(जातिले त्यो फैसला कार्यान्वयन हुनुअघि नै पाप(क्षमा र मुक्तिको प्रतिज्ञा गरिएको बप्तिस्मा तुरुन्तै…

प्रवचन

परमेश्वरतिर फर्काउने सत्यता, निस्तार–चाड

परमेश्वरले मृत्यु र पापको बन्धनमा बाँधिएका मानिसहरूलाई परमेश्वरतिर फर्काउन नयाँ करार निस्तार–चाड पुनर्स्थापना गरिदिनुभयो । निस्तार–चाडको दाखमद्यद्वारा ख्रीष्टको रगतमा सहभागी…

प्रवचन

चाड पालन गरिने ठाउँ, सियोन

परमेश्वरले तोकिदिनुभएका चाडहरूचाहिँ परमेश्वरका सन्तानहरूलाई मात्र अनुमति दिइएको विशेषाधिकार हो । संसारमा अनगिन्ती मण्डलीहरू भए पनि परमेश्वर स्वयम्ले खडा गर्नुभएको…

प्रवचन

स्वर्गको परिवार र पृथ्वीको परिवार

वास्तविक कुरा भएमा छाया बनेजस्तै आत्मिक संसारमा स्वर्गीय परिवार भएकोले छायाको यस भौतिक संसारमा पनि पारिवारिक व्यवस्था भएको हो ।…

Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com