ख्रीष्टियान आवश्यकता

शनिबार आराधनाको दिन – शबाथ-दिन याद राख

शबाथ-दिनको विषयमा अधिकांश ख्रीष्टियानहरूलाई परमेश्वरलाई पुज्ने दिनको विषयमा थाहा छ । अनि मुख्यधारा ख्रीष्टियान धर्मले त्योचाहिँ आइतबार हो भनेर सिकाउँने…

ख्रीष्टियान आवश्यकता

सुन्दरतालाई अभिव्यक्त गर्ने स्त्रीको घुम्टो

आराधनाको नियम परमेश्वरमा हाम्रो आराधना ग्रहणयोग्य गराउनको निम्ति आराधना पालन गर्दा हामीले पालन गर्नुपर्ने केही नियमहरू छन् । विवाह समारोह…

ख्रीष्टियान आवश्यकता

नयाँ करार निस्तार-चाड

निस्तार-चाडचाहिँ परमेश्वरको तीन चरणका सात वटा वार्षिक चाडहरूमध्ये पहिलो चाड हो । परमेश्वरले यी चाडहरू खडा गर्नुभएर आफ्ना मानिसहरूलाई पुस्तौँसम्म…

ख्रीष्टियान आवश्यकता

मुक्तिको प्रथम पाइला, बप्तिस्मा

बिप्तस्माको निम्ति प्रयोग गरिने पानीमा परमेश्वरको अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा बाइबलअनुसार, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु, मण्डली जानु, र बाइबल अध्ययन गर्नुको उद्देश्यचाहिँ…

Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com