सत्यता

सुरू मण्डलीको शुद्ध सत्यतालाई विश्वास गर्ने परमेश्वरको मण्डली